ALGEMENE VOORWAARDEN Zero Waste Groothandel

Artikel 1 - Definities

Voor de bedoeling van deze Algemene Voorwaarden zullen de hierna opgesomde woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis hebben:

"Bijzondere Voorwaarden" dit zijn voorwaarden welke in afwijking zijn van of in aanvulling zijn op deze Algemene Voorwaarden, zoals uitdrukkelijk vermeld hetzij op de Website, hetzij in de Folder, en welke van toepassing zijn voor een specifieke Verkoop;

"BTW" betekent de belasting op toegevoegde waarde of eender welke andere belasting welke van toepassing is bij de Verkoop of levering van goederen of diensten;

"Cliënt" dit is een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon welke een bestelling heeft geplaatst gebruik makende van de Website;

"EU-Koper" is een rechtspersoon Koper welke beschikt over een geregistreerd BTW-nummer en/of ondernemingsnummer in zijn land van oorsprong en welk deel uitmaakt van de Europese Unie;

"Folder" dit is een boek, flyer of eender welke andere drager, anders zijnde dan de Website, waarmede Zero Waste Groothandel de Verkoop van Koopwaar wenst kenbaar te maken, te promoten;

"Koper" dit is een Cliënt waaraan één of meerdere Koopwaar zijn toegewezen;

"Koopsom" dit is een bedrag gelijk aan de som van de door de Koper bestelde goed of goederen, deze som wordt vermeerderd met de toepasselijke BTW, taxen, verpakkings- en transportkosten, indien van toepassing;

"Koopwaar" dit is een goed of goederen dewelke middels de Website worden aangeboden door Zero Waste Groothandel

"Zero Waste Groothandel" dit is de handelsbenaming;

"Order" is de bestelling dat middels de Website door een Cliënt wordt geplaatst voor één of meerdere Koopwaren. Elke Order wordt uitgevoerd inclusief de toepasselijke BTW al dan niet te vermeerderen met verzendingskosten;

"Overeenkomst" dit is een overeenkomst tussen Cliënt en Zero Waste Groothandel die ontstaat na bevestiging van het Order;

"Persoonlijke Gegevens" dit zijn gegevens van een Cliënt waardoor desbetreffende identificeerbaar is, waaronder, maar niet beperkend zijnde tot; naam, voornaam, woonplaats, ondernemingsnummer, e-mailadres, etc.;

"Registratie" dit is aanmelden via de Website gebruikmakend van het daarvoor voorziene formulier ("Registreren" zal dezelfde betekenis hebben). Alle codes en paswoorden verkregen uit de "Registratie" of het "Registreren" zijn strikt persoonlijk. Misbruik leidt tot uitsluiting van de Koper;

"Verzending/Transport" dit is de verzending Ex Works – Af fabriek van de Koopwaar naar de Koper. Zero Waste Groothandel levert de goederen door ze ofwel in zijn bedrijfspand ter beschikking te stellen van de Koper ofwel ze op verzoek van de Koper naar de Koper opgegeven bestemming te verzenden. De Koper is aansprakelijk voor het laden (en/of voor de uitklaring). De koper blijft verantwoordelijk voor alle kosten en risico's die verbonden zijn aan het vervoer vanaf het bedrijfspand van Zero Waste Groothandel tot op door de Koper opgegeven bestemming;

"Algemene Voorwaarden" dit zijn onderliggende algemene voorwaarden;

"Verkoop" dit is een Online Verkoop;

"Website" dit is de website http://www. zero waste groothandel.be welke eigendom is van Zero Waste Groothandel en door laatstgenoemde in stand wordt gehouden.

In onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de woorden gebruikt in het enkelvoud dezelfde mening hebben in het meervoud en omgekeerd, tenzij de context anders vereist.

Artikel 2 - Toepassingsgebied

De relatie tussen Cliënt enerzijds en Zero Waste Groothandel anderzijds, bij het gebruik maken van de Website, zal beheerst worden door de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden.

De relatie tussen Cliënt en Zero Waste Groothandel kan enkel en alleen beheerst worden door de Algemene Voorwaarden en/of de Bijzondere Voorwaarden. Ingeval van enige discrepantie tussen de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden zullen laatstgenoemde voorrang verkrijgen. Via bestelling heeft Cliënt deze Algemene Voorwaarden aanvaard.

Artikel 3 - Overeenkomst

Partijen komen tot een Overeenkomst na de bestelling van de Cliënt. De Cliënt ontvangt een schriftelijke bevestiging van Zero Waste Groothandel van de bestelling. Het volstaat bijgevolg en bijvoorbeeld niet een reservatiedocument in te vullen op een website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. 
De Overeenkomst is een persoonlijk contract en is bijgevolg niet vatbaar voor enige vorm van cessie en/of overdracht, noch vatbaar voor beslag, het vestigen van een voorrecht, hypotheek of enige andere vorm van zekerheid. 
Bij bestelling zal men Persoonlijke Gegevens dienen mede te delen aan Zero Waste Groothandel.

Zero Waste Groothandel respecteert de privacy van haar Cliënten. Het verzamelen van gegevens via de Website en het gebruik van deze gegevens is in overeenstemming met de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zero Waste Groothandel zal de door Cliënt verstrekte Persoonlijke Gegevens gebruiken om bijvoorbeeld een bevestigingsbericht te versturen, of om de door Cliënt gevraagde gegevens, info te bezorgen. Tevens kan Zero Waste Groothandel de Persoonlijke Gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden en ten behoeve van haar bedrijfsvoering. Zero Waste Groothandel zal geenszins de Persoonlijk Gegevens verkopen aan derden. Cliënt heeft het recht om zijn Persoonlijke Gegevens in te kijken en, zo nodig, te verbeteren.

Zero Waste Groothandel behoudt zich het recht voor om éénzijdig de Cliënt verdere toegang te weigeren tot haar Website wanneer Cliënt zich niet naar behoren gedraagt of handelingen stelt of weigert te stellen waardoor Zero Waste Groothandel, Opdrachtgever en/of andere Cliënten hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks enige vorm van schade lijden. 
Cliënt dient zich te houden aan de instructies van Zero Waste Groothandel en/of Opdrachtgever. De betreding van terreinen en/of gebouwen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en risico. Zero Waste Groothandel en/of Opdrachtgever aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fysische, psychische of eender welke andere schade.

Artikel 4 - Betaling

Het volledige bedrag van de Koopsom is betaalbaar in EURO en dient voldaan te worden middels een overschrijving op het rekeningnummer van Zero Waste Groothandel en dit vóórdat de Levering plaats heeft. 
Zero Waste Groothandel behoudt zich het recht om leveringen te weigeren bij gehele of gedeeltelijke wanbetaling. 
Ingeval van gehele of gedeeltelijke wanbetaling door de Koper van de bedragen welke aan Zero Waste Groothandel verschuldigd zijn, inzonderheid schadevergoedingen of bedragen welke Zero Waste Groothandel voor rekening van de Koper zou hebben vereffend of welke verhaalbaar zijn op de Koper, is de Koper van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd tegen de jaarlijkse rentevoet van achttien procent, aangerekend pro rata temporis vanaf de datum waarop de betaling door Koper verschuldigd was tot de datum waarop Zero Waste Groothandel deze betaling ontvangt.
Daarnaast worden invorderingskosten in rekening gebracht die forfaitair worden vastgesteld op tien procent per onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van vijfentwintig euro en een maximum van tweehonderd vijftig euro. Geen enkele klacht of geen enkel geschil, van welke aard ook, of gebruiksderving schorst de verplichting tot betaling van verschuldigde factuursom. 
In geval van gehele of gedeeltelijke wanbetaling van één of meerdere facturen op haar vervaldag, heeft Zero Waste Groothandel het recht om de lopende overeenkomst(en) te verbreken zonder voorafgaande ingebrekestelling en worden alle rekeningen opgesteld op naam van dezelfde klant, onmiddellijk opeisbaar.


Bij weigering of insolvabiliteit van de Koper om tot betaling van de Koopsom over te gaan (hierna "Rouwkoper" genoemd) behoudt Zero Waste Groothandel het recht om de Koopovereenkomst éénzijdig te ontbinden. De Rouwkoper zal instaan voor alle geleden schade. 
Zero Waste Groothandel houdt zich het recht voor om een Rouwkoper uit zijn bestanden te schrappen en/of te weren.

Een EU-Koper zal niet gehouden zijn enige BTW te voldoen op de aankoop van één of meerdere Kavels indien de EU-Koper bij afhaling van de Kavel een schriftelijke verklaring op "eer en geweten" overhandigt aan Zero Waste Groothandel met betrekking tot de overdracht van de Kavel over de landsgrenzen waar de Verkoop heeft plaatsgevonden (ook genoemd "intracommunautair" verkeer). Niet belastingplichtige Kopers, zijnde particulieren en niet EU-Kopers, zijnde rechtspersonen van buiten de Europese Unie, zullen steeds gehouden zijn BTW te betalen op de aangekochte Kavel. De niet EU-Kopers zullen, na voorlegging van een geldig uitvoerdocument(en), de door hen betaalde BTW teruggestort krijgen binnen de 15 dagen na ontvangst van voornoemd document.


In afwijking tot artikel 1583 B.W. blijven de verkochte goederen exclusieve eigendom van Zero Waste Groothandel. De eigendomstitel zal overgaan op de Koper van zodra de Koopsom integraal en zonder enig voorbehoud betaald en ontvangen wordt door Zero Waste Groothandel
Ondanks het eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of inbezitname over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

Artikel 5 - Ophaling / Levering

Van zodra de Koper aan zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven onder artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden, heeft voldaan, zal de levering gebeuren in beginsel "Ex Works". De leveringstermijn heeft een louter indicatieve waarde. Bij overschrijding van de leveringstermijn ziet de koper af van een eis tot schadevergoeding, noch kan de Koper de bestelling annuleren. Vertragingen te wijten aan overmacht of enige gebeurtenis buiten de controle van Zero Waste Groothandel om geven haar evenwel het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tijdens de duur van het voorval. 
In geen geval kan Zero Waste Groothandel verantwoordelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt tijdens en/of na het Transport naar de Koper.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

Zero Waste Groothandel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, welke voortspruit uit het gebruik van haar Website, behoudens in die gevallen dat er opzettelijke schade wordt toegebracht door Zero Waste Groothandel.

Door bestelling aanvaardt en verklaart elke Cliënt zich akkoord met de technische onvolkomenheden, waaronder, maar niet beperkende tot, de gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid tot toegang tot de Website, het niet kunnen uitbrengen van een Bieding of geen mededeling via de Website van de laatste Bieding ten gevolge van een software of ander probleem, en de speciale omstandigheden welke gepaard gaan met een Verkoop via de Website.

Zero Waste Groothandel is niet aansprakelijk voor enig verlies van gegevens, schade, hetzij direct of indirect, onrechtmatige toegang, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, tot gegevens of het verspreiden van virussen of andere onrechtmatige programma's of enig ander gevolg welk kan ontstaan ten gevolge van het gebruik van de Website.

Zero Waste Groothandel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, direct of indirect voortkomende uit onduidelijke, onvolledige of onjuiste informatie met betrekking tot een Product op de Website en/of Folder. Alle verschafte informatie via de Website en/of Folder wordt medegedeeld zonder enige garantie, waarborg of verantwoordelijkheid. Foutieve mededelingen geven geen aanleiding tot vernietiging of ontbinding van een Bod/Verkoop.

De eventuele inschakeling van derden en/of verwijzing naar derden hetzij via weblinks of andere kan niet leiden tot enige aansprakelijkheid van Zero Waste Groothandel.

De burgerlijke aansprakelijkheid van Zero Waste Groothandel is beperkt tot de prijs van de aangekochte producten die de schade hebben veroorzaakt en maximaal tot de bedragen die zij ontvangt van haar verzekeraars uit hoofde van de polissen die van kracht waren op het ogenblik van de bestelling. In elk geval beperkt de aansprakelijkheid van Zero Waste Groothandel zich tot de rechtstreekse schade met uitsluiting van gevolgschade.

Artikel 7- Confidentialiteit

Alle informatie die wordt medegedeeld door één der partijen en die beschouwd en aangeduid wordt als vertrouwelijk, mag enkel en alleen gebruikt worden voor die reden waarvoor deze informatie verschaft werd. Deze informatie mag enkel aan medewerkers of adviseurs medegedeeld worden onder dezelfde vertrouwelijkheidrestrictie.

De verplichting geldende voor vertrouwelijke informatie is niet van toepassing op die informatie die reeds publiekelijk bekend is of zal worden, welke reeds op een wettelijke wijze in het bezit is van een partij vooraleer deze van een andere partij wordt ontvangen, welke zelf wordt samengesteld, welke is ontwikkeld door de ontvanger van de informatie of welke openbaar gemaakt dient te worden ten gevolge van een gerechtelijke beslissing en/of wetgeving.

Artikel 8 - Algemene Bepalingen

In geval van enige discrepantie, onduidelijkheid of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandstalige Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden en een anderstalige Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden, zullen de Nederlandstalige Algemene Voorwaarden prevaleren.

Elke wijziging in en aan de Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden mogen door Zero Waste Groothandel per e-mail en/of gewone zending verstuurd worden aan Cliënt welke geacht wordt deze aanvaard te hebben, behoudens uitdrukkelijk verzet van Cliënt, binnen één (1) werkdag na verzending per e-mail en binnen de drie (3) werkdagen na verzending per gewoon schrijven, doch Zero Waste Groothandel is niet gehouden deze aan de Koper te bezorgen. De Koper heeft het recht ten allen tijde de Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden elektronisch te consulteren via de Website. Indien Cliënt zich verzet tegen een wijziging van de Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden, zal deze verdere toegang tot de Website als Cliënt ontzegd worden.

Cliënt mag noch de Overeenkomst, noch enige rechten en/of verplichtingen hieruit verkregen, overdragen aan derden.

Alle voorgaande afspraken, schriftelijk of mondeling, worden opgeheven en vervangen door onderhavige Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden.

Indien één der bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden ongeldig mocht blijken, zal dit geen effect hebben op de Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden in zijn geheel. De ongeldige bepaling zal vervangen worden door een andere bepaling welke zo dicht mogelijk aanleunt bij de bedoeling van de ongeldige bepaling.

Artikel 9 - Toepasselijk Recht

Voor alle betwistingen inzake de interpretatie en/of uitvoering van deze Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden zullen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van de zetel van Zero Waste Groothandel bevoegd zijn om kennis te nemen van het gerezen geschil. Onderhavig Algemene Voorwaarden en/of Bijzondere Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Artikel 10 - Verzaking

Het feit dat Zero Waste Groothandel één of meer clausules die in haar voordeel gestipuleerd wordt(en) in deze algemene voorwaarden niet toepast, betekent niet dat zij verzaakt aan de mogelijkheid zich op deze bepaling(en) te beroepen.